Detail Results for Database Query:

Select * from SofaDB where Tab_ID = 'TAB_002104' order by Mol_ID


FamilyLonicera nummulariifolia Jaub. et Sp.
Plant
AuthorsGorjaev, M. I.
Evdakova, N. A.
JournalSpravotschnik po gasoshidkostnoi khromtografie organitscheskikh kislot
Volume
Page(s)
Remarks

Notation:
Fatty acidsContentUnit
12:00.22 GLC-Area-%
14:00.00 GLC-Area-%
16:08.86 GLC-Area-%
16:10.00 GLC-Area-%
18:02.71 GLC-Area-%
18:1Δ9c18.25 GLC-Area-%
18:2Δ9c,12c69.94 GLC-Area-%